algemene voorwaarden

Home/algemene voorwaarden
algemene voorwaarden 2017-05-12T13:34:45+00:00

Algemene Voorwaarden

Naam Guru Security Amsterdam
Adres Hullenbergweg 413
1101 CS Amsterdam-Zuidoost
Telefoon +31(0)610291615
Bankrelatie NL75 INGB 0006 4350 08
Kamer van Koophandel Amsterdam
Inschrijfnummer 59665009
Ministerie van Justitie
Vergunningnummer ND 4281

Artikel 1 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Guru Security, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn niet van toepassing, tenzij Guru Security deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvraagt.
3. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten overeenkomsten zijn gesloten, dan geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Guru Security gemaakte offertes zijn vrijblijvend zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders staat aangegeven. Guru Security is slechts aan de offerte gebonden.

Artikel 3 –Uitvoering van de overeenkomst
1. Guru Security is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met in achtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.
2. Guru Security behoudt zich het recht voor werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te doen
Uitvoeren door personeel in dienst bij derde. Guru Security blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichten diensten en uitgevoerde werkzaamheden.
3. Opdrachtgever is gehouden Guru Security in staat te stellen haar werkzaamheden in het kader van de opdracht behoorlijk te kunnen verrichten. Elk handelen of nalaten in strijd met deze verplichting geen Guru Security het recht om de werkzaamheden op te schorten dan wel te laten vervallen, onverminderd de verplichting voor opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen tegenprestatie.

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (meer) kosten die voortvloeien worden op basis van nacalculatie doorberekend aan de opdrachtgever.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Guru Security zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
3. Tijdens de duur van de door Guru Security met de opdrachtgever gesloten overeenkomst kostverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, ondermeer, premieverhogingen voor de sociale wetten,Guru Security gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met in achtneming van de in het verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip waarop overeenkomst is gesloten.

Artikel 5 –Tarieven
1. Het overeengekomen uurtarief heeft betrekking op de in de overeenkomst beschreven diensten en werkzaamheden.
2. Guru Security is gerechtigd om het overeengekomen uurtarief aan te passen, mits dit geschiedt na een kennisgevingtermijn van minimaal drie maanden. Indien de opdrachtgever als gevolg van het aangepaste uurtarief de overeenkomst wenst te ontbinden, dan dient er een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.
3. Het overeengekomen uurtarief is exclusief BTW.
4. Indien tussen beide partijen een overeenkomst wordt aangegaan op basis van een schriftelijk, langdurig contract (vanaf een jaar), kan Guru Security een korting aanbieden van 5% op het overeengekomen uurtarief.

Artikel 6 – Betaling
1. Betaling voor verrichte werkzaamheden zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder dat de opdrachtgever enig recht op compensatie of korting heeft. Ingeval bovenvermelde betalingstermijn wordt overschreden zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling door Guru Security noodzakelijk is, automatisch in gebreke zijn en zal opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding van een vertragingrente geldt van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijk rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn door opdrachtgever, zal Guru Security het recht hebben haar werkzaamheden op te schorten tot betaling is verkregen van alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete 15% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 euro. Indien Guru Security hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever, opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Guru Security op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Guru Security heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
Rente daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Guru Security kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de worden voldaan.
6. Guru Security heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Guru Security kan zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Guru Security kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7. Betaling kan geschieden via bijschrijving van het factuurbedrag op een van de rekeningsnummers van Guru Security, of via een contante betaling aan de daarvoor door de directie van Guru Security aangewezen persoon, die voor ontvangst de factuur zal ondertekenen.

Artikel 7- Klachten
1. Guru Security hanteert de klachtenregeling zoals die is opgelegd door het ministerie van justitie. Deze is op verzoek op te vragen bij Guru Security.

Artikel 8- Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde schriftelijk opzeggen, de opzegtermijn die in acht dient te worden genomen is één maand, tenzij partijen uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 9- Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene zakelijke voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Guru Security geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Guru Security niet is staat is de verplichtingen na te komen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 10- Slotbepaling
1. Indien zich situaties voordoen en/of een beroep wordt gedaan op aansprakelijkheden die niet, of niet voldoende, in deze algemene zakelijke voorwaarden staan vermeld, dan behoudt Guru Security het recht om deze naar eigen inzicht te behandelen en in voorkomend geval, alsnog geen aansprakelijkheid te aanvaarden.